นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ


Sent Email |Print
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยืดมั่นในภารกิจที่จะดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (“CG Code”) ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูเลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการในนามของบริษัทฯ และมีการเผยแพร่แนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ผ่านวารสารภายในบริษัทฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของร้านค้าแต่ละสาขา อินทราเน็ต และการรณรงค์ภายในบริษัทฯ รวมถึงกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือเป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำที่ละเมิดนโยบายกำกับดูแลกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง (Whistle Blowing) (สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://www.col.co.th/ir.html)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินในโครงการนี้จำนวน 620 บริษัท อีกทั้งสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET100 กลุ่มบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (กลุ่มบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์) รวมถึงกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ (กลุ่มที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท)

อนึ่ง บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการให้อยู่บนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งตาม 5 หมวดหลักที่สำคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่ได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่ดี โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ

ในวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงเรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมีผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจํานวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อความยั่งยืนในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีผ่านทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัทหรืออีเมล companysecretary@col.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ รวมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่อย่างใด
 2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยกำหนดเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 30 วันสำหรับฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://www.col.co.th/ir.html
 3. ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอยางครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
 5. บริษัทฯ จัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ รถโดยสารประจำทาง อีกทั้งมีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสาร การนับคะแนน และจัดให้มีอากรแสตมป์สำหรับเอกสารมอบฉันทะ
 6. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมและไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย
 7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งกำหนดการ วันและเวลาประชุมผู้ถือหุ้นแก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
 8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ และได้บันทึกรายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกแต่งตั้งกรรมการ โดยลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
 10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีการนำเสนอนโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างชัดเจน
 11. จัดให้มีความเห็นของกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะประกอบกับเอกสารการประชุม
 12. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10.7363 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่มีประสิทธิภาพ
 13. บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งได้มีการบันทึกรายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. จัดให้มีผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 15. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ดังนี้
  • ใช้โปรแกรมจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
  • จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารการประชุม องค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง รวมถึงการดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและตรวจสอบมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตร

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางการปฎิบัติดังนี้

 1. บริษัทฯ มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทน สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 2. บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯดังต่อไปนี้
  • ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบกำหนดช่วงระยะเวลาในแต่ละไตรมาส
  • กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
  • กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) และให้ส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 3. บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
 4. บริษัทฯ นำเสนอรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
 5. บริษัทฯ ดําเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งรวมถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรสาร ทางอีเมล และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://www.col.co.th/ir.html โดยมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสตามนโยบายดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560)
 • บริษัทฯ มีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน) และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน) ทั้งนี้ ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอยางครบถ้วนและเพียงพอ และบริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
 • บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุเอกสารและหลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล
 • บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 • บริษัทฯมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มประชุม และจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร รวมถึงมีการนําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของข้อมูล และมีการสรุปผลและการแสดงผลคะแนนแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบตามลําดับ โดยมี บริษัท โอเจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ลงคะแนน และผู้ตรวจนับคะแนน
 • บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
 • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละธุรกิจ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
 • กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและออกจากที่ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทฯ นําส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม คือวันที่ 5เมษายน 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนําส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน 2560 (ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม)
 • บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีความสนใจในตัวบริษัทฯ สามารถรับชมข้อมูลได้ย้อนหลัง
 • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและรับฟังคำติชม ผ่านช่องทางการแสดงความคิดเห็นของบริษัทฯ (แบบประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพในปีต่อๆ ไป
หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงการได้รับการสนับสนุนในการร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกอย่างชัดเจนในคู่มือ “จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ” โดยสามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์ 02-015-9879
อีเมล whistleblower@col.co.th
ไปรษณีย์ 919/555 ชั้น 15 อาคารจิวเวอร์รี่เทรดเซ็นต์เตอร์ บางรัก กทม 10150

ทั้งนี้ ไม่พบการรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

รายละเอียดการดำเนินงานในปี 2560 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

 • บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ
 • จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ อย่างครบถ้วนผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://www.col.co.th/ir.html พร้อมระบุข้อมูลผู้รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ
 • มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมภายใน การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การรักษาความลับ การซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
 • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม

ลูกค้า

 • บริษัทฯ ให้ข้อมูลสินค้าและการบริการอย่างครบถ้วน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 • บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง
 • บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
 • ดำเนินการร่วมกับลูกค้าในการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประสบอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด รวมทั้งจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน
 • รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 • บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการและการจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้กับลูกค้าในการสอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่านเบอร์ 1281

คู่ค้า

 • บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ รวมถึงมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกําหนดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยขั้นตอนต่างๆ ผ่านการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ โดยมีการกำหนด ดังนี้
  1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม โดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้
   • มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
   • มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
   • จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
   • จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  2. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม
  3. บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  4. บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ โดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
  5. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการ ที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
  6. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  7. บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

  บริษัทฯ ได้มีการขอความร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องนโยบายการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน และนโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม

คู่แข่ง

 • บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมถึงไม่กระทําการใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เจ้าหนี้

 • บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีการกำหนดและแจ้งเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การผิดนัดชำระหนี้ ไว้อย่างชัดเจนเปิดเผยถึงขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกป้องข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกัน
 • บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการบริหารเงินกู้ยืมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อสร้างศักยภาพในการชำระหนี้ของบริษัทฯ หากเกิดการกู้ยืม

พนักงาน

 • บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด เริ่มตั้งแต่การจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย และมีการส่งเสริมการฝึกอบรมแก่พนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะอย่างเท่าเทียม
 • จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และไม่มีการฝ่าฝืนกฏหมายด้านแรงงานการจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าสิ่งแวดล้อม
 • จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 • เคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือกีดกันพนักงานทุกระดับ ทุกเพศ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความกลมเกลียวในองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายในการทำงานที่ตรงกับขีดความสามารถ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายจำนวน 37 คน
 • บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานภายใต้โครงการ Power of Voice (POV) เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมกับพนักงาน

ภาครัฐ

 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงมีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ชุมชน

 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
 • บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฎิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
 • ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศประจำปี 2560 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และข้อมูลธุรกิจผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ http://www.col.co.th/ir.html อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลต่างๆ การเปิดเผยข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ

งานด้านกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ด้านอื่น อาทิเช่น การเปิดร้านค้าใหม่ การเปิดตัวสินค้า การจัดกิจกรรมร้านค้าช่วงเทศกาลต่างๆ และกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฎิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาสำรองที่เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม

ในรอบปีนี้ บริษัทฯ ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 143 ราย ผ่านกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

 1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visit) หรือผ่านโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 28 ครั้ง
 2. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ครั้ง
 3. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นในประเทศ จำนวน 4 ครั้ง
 4. การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ : นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ
ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ : บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
919/555 อาคารจิวเวลลี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ
โทรศัพท์ : 02-015-5557-8
โทรสาร : 02-056-0376
E-mail : ir@col.co.th

ในด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานทางการเงินในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 2. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน
 3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 88.89
 4. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนิยามความเป็นอิสระที่จะใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ
 5. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 6. คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งทำงานเต็มเวลา หรือคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนด้วยความระมัดระวัง และมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 7. กรรมการไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
 8. กรรมการมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในด้านค้าปลีก ระบบสารสนเทศ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง อีกทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จำเป็น
 9. กรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 10. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ มิได้ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวมและการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน
 11. ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรม
 12. ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
 13. ไม่มีชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
 14. ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
 16. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งกำหนดอำนาจดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารอย่างชัดเจนในคู่มือ ”อำนาจดำเนินการ” ของบริษัทฯ ซึ่งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมทุกปี
 17. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด พร้อมเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ ในรายงานประจำปี
 18. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการในรายงานประจำปี (56-2)
 19. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงแต่แหน่งกรรมการได้ ดังนี้
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น หากมีความจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
  • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ อาทิ นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำกับและดูแลการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกปี
 3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 5. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือ วงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
 6. คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำการสื่อสารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจถึงแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม
 7. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานของทุกธุรกิจ
 8. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีการจัดทำคู่มือ”อำนาจดำเนินการ” เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
 9. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนด โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 10. คณะกรรมการบริษัทให้เปิดเผยรายการเกี่ยวโยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 11. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท
 12. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการในบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
 13. พิจารณาและอนุมัตินโยบายทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานขึ้นในบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 14. คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ สนับสนุนและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการดังกล่าว
 15. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และพิจาณาบทลงโทษ และร่วมกับหารือวิธีการแก้ปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 16. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ สงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อาทิ

 1. กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
 2. นโยบายด้านการเงินเละบัญชี
 3. การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายการลงทุน
 4. เรื่องที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น

บทบาทของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอย่างอิสระสนับสนุน
 3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

การประชุมคณะกรรมการ

 1. ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้าและเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวันที่ เวลา สถานที่ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะดำเนินการให้เร็วขึ้น

  ชื่อ-สกุล คกก. บริษัท คกก. ตรวจสอบ คกก. บริหาร คกก. บริหารความเสี่ยง คกก. บรรษัทภิบาล คกก. สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  นายสหัส ตรีทิพยบุตร 8/8 10/10 - - 2/2 -
  นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 8/8 10/10 - 5/5 - -
  นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 8/8 10/10 - - - 2/2
  นายวรวุฒิ อุ่นใจ 8/8 - 6/6 5/5 - -
  นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ 7/8 - - - - -
  นายปัณฑิต มงคลกุล 8/8 - 6/6 5/5 - 2/2
  นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ 7/8 - - 5/5 - -
  นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ 8/8 - - - 2/2 2/2
  นายณัฐ วงศ์พานิช 8/8 - 6/6 - 2/2 -
 2. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
 3. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นประจำในเดือนธันวาคม
 4. ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี
 5. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ะหน่วยธุรกิจรายงานผลการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเป็นประจำทุกไตรมาส
 6. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทุกปี
 7. กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทร้อยละ 97 ของการประชุมทั้งปี ในขณะที่กรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร้อยละ 88 ของการประชุมทั้งปี เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและบริษัทฯ จะจัดส่งบันทึกรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้
 8. คณะกรรมการบริษัทได้เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
 9. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 10. เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมซึ่งมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม และจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับ สะดวกต่อการค้นหาและใช้อ้างอิง
 11. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงมติในเรื่องนั้น

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเอง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลได้ครอบคลุมในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 6 หมวด อันได้แก่

 1. ความพร้อมของกรรมการ
 2. การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
 3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
 6. การประชุมคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมในปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98

การประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ จัดทำแบบประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 2 หมวด อันได้แก่

 1. การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 10 หัวข้อ คือ
  1. ความเป็นผู้นำ
  2. การกำหนดกลยุทธ์
  3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
  4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
  5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
  6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
  7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
  8. การสืบทอดตำแหน่ง
  9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
  10. คุณลักษณะส่วนตัว
 2. การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

  บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินผลงานปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 หัวข้อ

  1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
  2. หน้าที่ของคณะกรรมการ
  3. ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมในปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 96

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาตนเองและบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ โดยจัดเตรียมคู่มือกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีการจัดหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ให้แก่กรรมการใหม่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อพัฒนาตนเอง โดยในปี 2560 นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ ได้อบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร Advanced Audit Committee และหลักสูตร Board Matters and Trends