ความรับผิดชอบต่อสังคม


Sent Email |Print

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) มีปณิธานหลักของบริษัทในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพนักงาน องค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตนให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดงานด้านพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยระบุให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนผ่านคณะทำงานเฉพาะกิจ โดยจัดทำนโยบายและแผนงานระยะยาว และกำหนดงบประมาณอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายบริหารและจัดให้มีการสรุปความก้าวหน้างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

สำหรับการจัดทำรายงาน บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุนชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำรายงานโดยกำหนดหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหลักการ 8 ข้อ โดยมีดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการข้างต้น ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม โดยการนำความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง รวมถึงมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใสและมีการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์และคุณธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต และปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างยุติธรรม การจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ด้วยการจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปลอดภัยและการส่งเสริมการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ผ่านคู่มือกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใช้ควบคุมดูแลกิจการและจริยธรรมของพนักงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกัน เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้และมีการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติของการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ รวมถึงมีการแสดงออกอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (CAC) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและมาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของทุกฝ่ายอย่างชัดเจน (รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.col.co.th/ir.html ภายใต้หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคู่มือการการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว สำหรับรายละเอียดการดำเนินการเรื่องนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมีดังนี้

 1. การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัท
  • จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม โดยการอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า ในรูปแบบการประชุมย่อย เสียงตามสายและบอร์ดประกาศ รวมถึงมีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  • จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และเมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
  • จัดให้นโยบายฯ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่และมีการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน-หลังการอบรม
  • กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสาร แนะนำ กรณีพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
   โทรศัพท์: 02-015-9879
   อีเมล: whistleblower@col.co.th
   ไปรษณีย์: 919/555 ชั้น 15 อาคารจิวเวอร์รี่เทรดเซ็นต์เตอร์ บางรัก กทม. 10150

   กรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้

  • ปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างงาน ขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ที่กำหนด
  • การติดตามการประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
 2. การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท
  • จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
  • โดยมีการจัดทำหนังสือเวียนถึงคู่ค้า
  • ปรับปรุงสัญญาคู่ค้า และขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายฯที่กำหนด
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติในด้านการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติตนแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติและเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยปราศจากการแบ่งชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ความมีอิสระในการกระทำใดๆ ตามสิทธิอันชอบธรรมตามหน้าที่การงาน ตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการกำหนดนโยบายและทิศทางในการคุ้มครองและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยถือว่าพนักงานทุกคนในองค์กรป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงดูแลพนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ มีมาตรการการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลทางการกรณีมีการกระทำผิดกฏหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรการ 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมายหรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
 2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่หลักโดยตรงในการดูแลพนักงานทุกระดับในองค์กรในแต่ละด้านอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานว่าทุกคนจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุม และเป็นธรรมเทียมเท่ากับบริษัทชั้นนำในระดับสากล ทั้งในเรื่องการให้โอกาสด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ผลตอบแทนระยะสั้น-ยาว การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม

แนวทางปฏิบัติ

 1. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฏหมายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี
 2. กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 3. เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน
  • อีเมลของฝ่ายงานเลขานุการบริษัท
  • มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส
 4. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2547

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศประจำปี 2560 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน อีกทั้งยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association หรือ TCCTA) รวม 3 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม (The Best Work Flow Contact Center (Over 100 seats))
 • รางวัล The Best Contact Center Manager of The Year (Telemarketing) และ
 • รางวัล Contact Center Agent Award (Telemarketing)
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้

 • มุ่งมั่นในการสร้างความพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการทำงานและการให้บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด
 • ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า แต่จะยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ
 • เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
 • ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสม
 • จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วผ่านทุกช่องทางของบริษัท เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นต้น
 • ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางออกร่วมกัน
 • รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
 • ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เน้นหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยได้ปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทฯ และสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้และจัดให้มีอยู่ในโครงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งให้เกิดการปฏิบัติจริงในกระบวนการทำงานของพนักงาน (In-process) อาทิ การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยนำเอาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ E-Commerce เช่น Oracle, E-procurement มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในร้าน ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในเรื่องลดการใช้พลังงาน การกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดไฟในสำนักงาน และการบริหารจัดการขยะภายในสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อคัดกรองและนำขยะกลับมาใช้ใหม่แทนการทำลาย และมีระบบการขายสินค้าหน้าร้านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ordering) โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากระบบการสั่งซื้อที่หน้าร้านและเลือกสถานที่ในการรับสินค้าได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป (Click&Collect) ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และรับสินค้าผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร้านแฟมิลี่มาร์ท และตามสถานีรถไฟฟ้าที่จุดบริการ Skybox ซึ่งถือได้ว่าระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดมลภาวะที่เป็นพิษจากการขนส่งได้อีกทางหนึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับสินค้า

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินงานตามแผนการขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ทำให้มีการสร้างอาชีพและตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ จะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยมีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ คณะทำงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมถึงจัดทำการประกาศ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เรื่องการต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้กับพนักงานในองค์กร และกำหนดมาตรการเผ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาตรการช่วยเหลือให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด และกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและใช้โปรแกรมในการสั่งซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรมด้านการเงินและบัญชีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ โดยระบบการดังกล่าวผู้ใช้สามารถระบุขอบเขตการดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติตามสายงานได้ ซึ่งการใช้โปรแกรม Oracle, E-procurement ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการหรืออยู่ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ แล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนด้านการศึกษาผ่านการโครงการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์หรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยรักการอ่าน ดังนี้

โครงการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ออฟฟิศเมทได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ เครื่องโทรสาร เครื่องทำลายเอกสาร และเครื่องเขียน เป็นต้น ให้แก่โรงเรียนจำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ในการรู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคมตามโอกาส โดยได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาควบคู่ไปกับการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ของพนักงาน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บีทูเอสได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนหมูสี จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลในการมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมกว่า 20 แห่ง

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย (The 1Book E-Library)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงจัดตั้งโครงการ "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย" หรือ "The 1Book E-Library" ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนด้านศึกษาและเพื่อปลูกฝังเรื่องการอ่านหนังสือให้กับนักเรียนและเยาวชนของชาติ

The 1Book E-Library เป็นแอพพลิเคชั่นห้องสมุดออนไลน์ ที่รวบรวมหนังสือประเภทต่างๆ กว่า 1,000 เล่ม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนค้นคว้าหาข้อมูลและพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ ได้มอบสิทธิ์ในการใช้งานเอพพลิเคชั่นให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่สถานศึกษา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานประสานพลังประชารัฐ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

บริษัทฯ ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัลอีกหลายโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินโครงการต่างๆ นั้น สร้างประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมเป็นวงกว้างและมีความยั่งยืน อาทิเช่น

โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมทำความดีในการเชิญชวนให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเพื่อน้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตั้งเป้าหมายการบริจาคโลหิต 11,000,000 ซีซี สำหรับปี 2560

โครงการ Million Gifts Million Smiles

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมบริจาคของขวัญในโครงการ Million Gifts Million Smiles ซึ่งได้ดำเนินโครงการนี้เป็นปีที 8 โดยส่งมอบของขวัญชิ้นใหม่กว่าแสนชิ้นจากน้ำใจของคนไทย เพื่อสร้างรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจให้แก่เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการ Central Group Mini Marathon “Run for Love and Peace”

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปมอบสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนโครงการ “บ้านพิงพัก” โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

โครงการ Central Group – Thailand Car Free Day 2017

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรม Central Group – Thailand Car Free Day 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ลดมลพิษทางอากาศที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมีตัวแทนจิตอาสาจากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนดอย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดย

 1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส
 2. จัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 4. จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอและทันต่อสภาวการณ์
 5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
 6. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทไปปฏิบัติ
 7. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

2. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โดย

 1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
 2. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย
 3. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 4. การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลและมีการตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี เป็นต้น โดยกำหนดให้ระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรต้องมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายและมาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด

กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถกระทำการ รับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ให้บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น
 3. ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
 4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท
 5. มูลค่าของการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่เกินสามพันบาท

ทั้งนี้ ห้ามรับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นๆ หากการกระทำเหล่านั้นจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน

กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 3. ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
 4. ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
 5. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 6. ต้องจัดทำบันทึกขออนุมัติโดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจของบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือให้บริการในนามของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.col.co.th/ir.html ภายใต้หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”