สารจากคณะกรรมการบริษัท


Sent Email |Print

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันโลกการค้าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งกระแสของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้เริ่มเปลี่ยนโฉมธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมการซื้อสินค้าในประเทศต่างๆ แตกต่างไปจากเดิม เห็นได้ชัดจากการนำเสนอความสะดวกในการซื้อขายสินค้า การปรับเปลี่ยนเป็นสังคมไร้เงินสด รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล ร้านค้า และลูกค้าเข้าด้วยกันในรูปแบบ Omni-Channel ขณะที่ตลาดค้าปลีกออนไลน์ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการเข้ามาของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์รายใหญ่จากต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดค้าปลีกออนไลน์แบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer หรือ B2C) มีการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นมาก และทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเช่นกัน

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความพร้อมที่จะตอบรับกระแส E-Commerce ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 170 แห่ง และระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การดำเนินธุรกิจการค้าปลีกในอนาคตที่เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ และสอดรับกับการเติบโตที่รวดเร็วของตลาด E-Commerce ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจออนไลน์แบบ B2C ที่เข้มข้นขึ้นและแข่งขันทางด้านราคาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ทบทวนแผนธุรกิจโดยยุติการดำเนินธุรกิจเซ็นทรัล ออนไลน์ และเซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเดิมที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญในตลาดภาคธุรกิจ (Business to Business หรือ B2B) ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีกำไรสุทธิ 502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ถูกต้อง รวมถึงมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั้ง 2 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ (ธุรกิจออฟฟิศเมท และธุรกิจบีทูเอส) สามารถสร้างการเติบโตของผลกำไร อีกทั้งมีอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งผลประกอบการดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจภายใต้ภาวะการแข่งขันสูงของธุรกิจค้าปลีก และบรรยากาศการจับจ่ายของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตลอดทั้งปี นอกจากนี้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคงจากกระแสเงินสดซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานทุกปี อีกทั้งไม่มีหนี้สินทางการเงิน จึงมีความพร้อมสำหรับการลงทุนเพื่อสร้างอัตราการเติบโตให้กับธุรกิจมากขึ้นในอนาคต

ในอกจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอันเป็นแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ผลสำเร็จนี้สะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจประกอบกับการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) และเตรียมยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการ CAC ในปี 2561 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป บริษัทฯ จึงจัดให้มีการสนับสนุนการศึกษาในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์หรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั่วประเทศ โครงการ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย” หรือ “The 1Book E-Library” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม เพื่อให้เยาวชนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ในนามตัวแทนของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนในบริเวณโดยรอบที่ตั้งสาขาของบริษัทฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับบริษัทฯ เสมอมา รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตต่อเนื่องทุกปีทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมกับคำนึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)