นโยบายและการจ่ายเงินปันผล


Sent Email |Print

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป


วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล(บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
23/02/2561 12/04/2561 30/04/2561 0.80* 01/01/2560 - 31/12/2560
27/02/2560 17/04/2560 04/05/2560 0.55 01/01/2559 - 31/12/2559
23/02/2559 11/04/2559 03/05/2559 0.55 01/01/2558 - 31/12/2558
20/02/2558 03/03/2558 28/04/2558 0.55 01/01/2557 - 31/12/2557
24/02/2557 06/03/2557 20/05/2557 0.50 01/01/2556 - 31/12/2556
28/02/2556 13/03/2556 03/05/2556 0.250000000021 01/07/2555 - 31/12/2555
09/08/2555 21/08/2555 07/09/2555 0.20 01/01/2555 - 30/06/2555
23/02/2555 06/03/2555 11/05/2555 0.13 01/07/2554 - 31/12/2554
08/08/2554 19/08/2554 07/09/2554 0.13 01/01/2554 - 30/06/2554
21/02/2554 08/03/2554 03/05/2554 0.09 01/07/2553 - 31/12/2553
10/08/2553 23/08/2553 09/09/2553 0.08 01/01/2553 - 30/06/2553

* ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ แล้วเสร็จก่อนกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลข้างต้น จึงส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้นที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท