ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน


Sent Email |Print

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท


บริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107551000134
ประเภทธุรกิจ ค้าปลีก
ประกอบธุรกิจ
  • จำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน ภายใต้ชื่อ “ ออฟฟิศเมท - OFFICEMATE”
  • จำหน่ายหนังสือ นิตยสาร สื่อบันเทิง และสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ “บีทูเอส – B2S”
ปีที่ก่อตั้ง ปี 2537
ข้อมูลหลักทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 80 ล้านบาท โดยเริ่มซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 โดยใช้ชื่อ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์ “OFM”

ปี 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 240 ล้านหุ้น รวมทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 320 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555

ปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนชื่อและดวงตราสัญลักษณ์ เป็น บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) และใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “COL”

ปี 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 320,000,000 บาท
(หุ้นสามัญ 640,000,000 หุ้น)
ทุนที่ชำระแล้ว 320,000,000 บาท
(หุ้นสามัญ 640,000,000 หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ บมจ.ซีโอแอล
24 ซอยอ่อนนุช 66/1 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ (66) 2-739-5555
โทรสาร (66) 2-763-5555

คลังสินค้า
70 หมู่ที่ 2 ถนนร่วมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

คลังสินค้าออนไลน์
888/7-8 หมู่ที่ 7 แขวงบางปลา เขตบางพลี
สมุทรปราการ 10540

คลังสุวินทวงศ์
36/5 หมู่ที่ 4 แขวงคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
ผู้สอบบัญชี นายธนิต โอสถาเลิศผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5155
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โทรศัพท์ (66) 2-677-2000
โทรสาร (66) 2-677-2222
เว็บไซต์ www.col.co.th