ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


Sent Email |Print

ผลการดำเนินงาน

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2558 2559 2560
รายได้จากการขายสินค้า 3,443 3,934 4,015 10,035 10,840 11,207
รวมรายได้ 3,959 4,509 4,635 10,827 11,785 12,214
ต้นทุนขายและบริการ 2,673 3,040 3,028 7,591 8,155 8,313
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 534 721 761 1,789 2,061 2,191
รวมค่าใช้จ่าย 3,688 4,242 4,250 10,333 11,241 11,507
กำไรสุทธิ 253 255 354 394 384 502
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.79 0.80 1.10 1.23 1.20 1.57
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - - - 0.55 0.55 N/A*

* รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ฐานะการเงิน

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2558 2559 2560
สินทรัพย์            
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,937 1,525 1,719 3,625 3,123 3,591
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,761 9,889 9,853 4,270 5,198 5,271
สินทรัพย์รวม 11,698 11,414 11,572 7,895 8,321 8,862
หนี้สิน            
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,096 1,734 1,711 2,736 2,946 2,967
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19 23 27 89 95 99
หนี้สินรวม 2,115 1,757 1,738 2,825 3,041 3,066
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 320 320 320 320 320 320
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,583 9,657 9,834 5,071 5,280 5,796
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 29.95 30.18 30.73 15.85 16.50 18.11

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2558 2559 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.92 0.88 1.00 1.33 1.06 1.21
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 26.58 26.47 27.95 10.48 10.82 11.50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 42.09 34.18 34.80 76.03 74.80 77.60
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 80.50 76.61 82.33 98.66 98.44 99.93
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.36 22.74 24.59 24.35 24.76 25.83
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.35 6.49 8.81 3.92 3.55 4.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.65 2.65 3.63 7.94 7.43 9.07
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.22 2.21 3.08 5.16 4.74 5.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า) 0.22 0.18 0.18 0.56 0.58 0.53