โครงการในอนาคต


Sent Email |Print

โครงการในอนาคตและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เป็นผู้นำที่เป็นเลิศด้านการค้าปลีกด้วยระบบการขายผ่านหน้าร้าน และระบบค้าปลีกออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพในระดับเอเซียภูมิภาค โดยจะเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยี และแนวคิดที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการลูกค้าและบริหารองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำการค้าปลีกควบคู่ไปกับการแตกไลน์ธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  1. เป็นผู้นำธุรกิจจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงการนำเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงาน ในรูปแบบการทำธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัท (Business to Business: B2B) ผ่านระบบแค็ตตาล็อก ระบบออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ และระบบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะแต่ละองค์กร (e-Procurement)โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีศักยภาพและมีความมั่นคง
  2. เป็นผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับสาระความรู้และความบันเทิง เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานผ่านทางหน้าร้านที่มีสาขาทั่วประเทศ และระบบค้าปลีกออนไลน์