การประชุมผู้ถือหุ้น


Sent Email |Print

ปี 2562


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

ปี 2561


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ก ข เเละ ค ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

ปี 2560


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ก ข เเละ ค ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

ปี 2559


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

ปี 2558


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ก ข เเละ ค ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

ปี 2557


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

ปี 2556


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด

ปี 2555


การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด

ปี 2554


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลด