โครงสร้างผู้ถือหุ้น


Sent Email |Print

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 19 เมษายน 2559
ลำดับที่ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ (%)
1.  บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด 112,852,000 35.27
2.  นายวรวุฒิ อุ่นใจ 29,323,700 9.16
3.  นางณัฐธีรา บุญศรี 13,832,650 4.32
4.  DBS BANK LTD 13,098,800 4.09
5.  น.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล 12,761,500 3.99
6.  น.ส.เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ 11,743,700 3.67
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,183,701 2.24
8.  นางมาลินี อุ่นใจ 4,000,000 1.25
9.  นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 3,800,000 1.19
10.  นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 2,490,000 0.78