วิสัยทัศน์และพันธกิจ


Sent Email |Print

วิสัยทัศน์ (Corporate Vision)

เป็นผู้นำที่เป็นเลิศในธุรกิจ ด้านการค้าปลีก (Retail) และระบบค้าปลีกออนไลน์ (e-tailing) ที่มีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน

ค่านิยม (Value)

ลูกค้าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

 • ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
 • มุ่งเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างสนุก มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการในธุรกิจขององค์กร
 • พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าทุกระดับ
 • เสริมสร้างกระบวนการจัดซื้อของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Business Strategies)

 • จะเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีและแนวคิดที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการในองค์กรและให้บริการกับลูกค้า
 • นำระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning) มาใช้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาบุคลากร
 • ใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า (Customer Relation Management and Supplier Relation Management)
 • ลูกค้าเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • นำเสนอระบบที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการจัดซื้อของลูกค้า เช่น ระบบการจัดซื้อจัดหาผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Procurement) และระบบชุมชนการค้าผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Community Commerce)
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม